reklama_demo

Rys Historyczny

W 1936 r. Dowódca Polskiej Marynarki Wojennej kontradmirał Józef Unrug zatwierdził statut stowarzyszenia Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia. Oznaczało to  dużą samodzielność szczególnie w kwestii nabywania lub dzierżawienia nieruchomości i ruchomości oraz podczas zawierania wszelkiego rodzaju umów a także zarządzania własnym majątkiem. W owym czasie WKS „Flota” Gdynia liczyła sześć sekcji: piłki nożnej, pięściarstwa, szermierki, lekkiej atletyki, pływania i ciężkiej atletyki. Terenem działalności Klubu była Gdynia i okręty RP.

 • poprawienie stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej członków Klubu
  w efekcie uprawiania ćwiczeń ruchowych we wszelkich dziedzinach sportu,
 • rozbudzanie zamiłowania do uprawiania ćwiczeń ruchowych i sportu wśród  żołnierzy służby czynnej i rezerwy oraz ich rodzin, a ponadto wśród młodzieży
  w ramach przysposobienia wojskowego i osób pracujących w organizacjach przysposobienia wojskowego,
 • współpracowanie z Dowódcą Floty i z organizacjami przysposobienia wojskowego w prowadzeniu pracy sportowej,
 • udział w ogólnopolskim życiu sportowym.

Bez tytułu1

Pieczęć przedwojennego WKS „Flota” Gdynia, archiwum MSiT - akta sportu marynarskiego

Do osiągnięcia powyższych celów Klub dążył zachowując obowiązujące rozkazy i przepisy prawne poprzez:

 • zapewnienie członkom Klubu opieki sportowo-lekarskiej,
 • urządzanie zawodów sportowych oraz współpracowanie w organizowaniu zawodów wojskowo-sportowych Floty,
 • umożliwianie swoim członkom korzystania ze sprzętu sportowego i stałych urządzeń sportowych,
 • wszelkie inne dozwolone sposoby mogące przyczynić się do osiągnięcia celów Klubu.

WKS „Flota” Gdynia współdziałała w pracy związanej z wychowaniem fizycznym z Dowódcą Floty, któremu podlegała działalność Klubu, jego gospodarka materiałowa i pieniężna. Nadzór nad funkcjonowaniem sportu w wojsku sprawował Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego.

Sekcje sportowe Klubu należały do właściwych Polskich Związków Sportowych,a za ich pośrednictwem do międzynarodowych federacji sportowych kierujących daną dyscypliną sportu. Spośród zasłużonych zawodników, trenerów i wychowawców, pełniących służbę w przedwojennej Marynarce Wojennej, twórców marynarskiego życia sportowego, związanych ze sportem marynarskim i „Flotą”, przez długie lata przypadające zarówno na okres przedwojenny, jak i po wojnie, wymienić należy: Franciszka Lendziona, Józefa Zielińskiego, Czesława Śliwę, Stanisława Małkowiaka, Cziloka, Stanisława Woryńczaka, Władysława Grechutę, Stanisława Żochowskiego, kpt. Piotrowskiego, kpt. Staniszewskiego, kpt. Karpińskiego i kpt. Tymińskiego.Pomyślna działalność WKS „Flota” Gdynia została przerwana w chwili wybuchu II Wojny Światowej. Wielu sportowców, trenerów i działaczy Klubu brało czynny udział w walkach na Wybrzeżu. Wielu z nich zginęło, a ci, którzy ocaleli zostali wzięci do niewoli niemieckiej lub podjęli dalszą walkę zbrojną w konspiracji albo walcząc na wszystkich morzach i oceanach w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Były jeniec oflagu w Woldenbergu, Stanisław Żochowski, napisał w swych wspomnieniach, że utworzony w niewoli klub sportowy nazwany został „Kotwica”, aby nie postponować słabszym poziomem sportowym dobrego imienia WKS „Flota” Gdynia, reprezentującego całą Marynarkę Wojenną. Zgodnie z rozkazem Dowódcy Marynarki Wojennej w dniu 30 października 1946 r. odbyło się walne zebranie WKS „Flota” Gdynia. Na tym zebraniu wybrano Zarząd Klubu i przemianowano nazwę na „Klub Sportowy Marynarki Wojennej FLOTA". Równocześnie powołano do życia następujące sekcje sportowe: strzelecką, piłki nożnej, lekkoatletyczną, bokserską, ciężkiej atletyki, pływacką, piłki ręcznej, gimnastyki przyrządowej, szermierczą, żeglarską, tenisa stołowego, szachową, wędkarską. Sekcje składały się przede wszystkim z pasjonatów, z rzadka trenerów lub instruktorów danej dyscypliny sportowej. Praca Zarządu Klubu i sekcji w pierwszych latach powojennych nie zawsze była konsekwentna i efektywna. Niektóre sekcje, jak: gimnastyczna, strzelecka, tenisa stołowego, szachów i wędkarstwa, uległy likwidacji. Sekcja Żeglarska uzyskała własną siedzibę przy basenie jachtowym oraz odrębne kierownictwo i po pewnym czasie zmieniła nazwę na Jacht Klub „Kotwica". Niektóre sekcje sportowe, jak szermierki, zapasów, koszykówki przechodziły okresy wzlotów i upadków. Również liczba i rodzaj sekcji ulegały zmianom - w zależności od umiejętności działania ich kierownictwa i członków, potrzeb i możliwości oraz zewnętrznych bodźców warunkujących ich powstanie lub likwidację. Do dobrze pracujących w tym okresie należy zaliczyć sekcje: lekkoatletyczną, piłki nożnej, boksu, siatkówki i pływania. Jak wynika z posiadanych źródeł, w latach 1950-51 nie dokonano wyboru Zarządu Klubu. Sport wyczynowy został całkowicie podporządkowany działającemu wydziałowi Wychowania Fizycznego i Sportu Marynarki Wojennej pod kierownictwem Adama Skorupskiego. W 1951 roku wydzielone zostało eta­towe kierownictwo Klubu, który ponownie przyjął nazwę WKS „Flota”. Pierwszym etatowym kierownikiem został kpt. Jan Krajewski, jego bezpośrednimi następcami byli w 1953 roku por. Kazimierz Zoń, i po krótkim czasie kpt. Władysław Grechuta. 2 lipca 1957 roku Walne Zgromadzenie WKS „Flota” wybrało kolejne władze klubowe. Prezesem został kontradmirał Gereon Grzenia-Romanowski, a Kierownikiem Klubu został kpt. mar. Władysław Grechuta. W latach 60. WKS „Flota” przystosowała do statutu tradycyjne cele, zasady działania i struktury organizacyjne. Klub stał się ponownie organizacją społeczną zajmującą się propagowaniem i organizowaniem wychowania fizycznego, sportu i turystyki wśród żołnierzy zawodowych i ich rodzin oraz polepszaniem stanu ich zdrowia, sprawności fizycznej i rozbudzaniem zamiłowania do sportu. Ponadto Klub swoją działalność skupił na intensyfikacji szkolenia seniorów i juniorów. Został włączony do rozgrywek o Mistrzostwo Wojska Polskiego, co w znacznym stopniu przyczyniło się do zmaksymalizowania wykorzystania kadry trenersko-instruktorskiej oraz zwiększyło zainteresowanie Dowództwa Marynarki Wojennej pracą Klubu, który został uznany przez władze centralne za Ośrodek Szkolenia Sportowców Wyczynowych. 18 maja 1969 roku wiceminister Obrony Narodowej i jednocześnie Główny Inspektor Szkolenia MON - gen. dyw. Tadeusz Tuczapski wydał nowe zarządzenie, które określało strukturę organizacyjną wszystkich klubów wojskowych i system zarządzania nimi. Ustalono liczbę etatów Klubu - 8 stanowisk oficerskich i 2 podoficerskie, jednak ze względu na brak środków wykorzystano jedynie 5 etatów żołnierzy zawodowych. Uporządkowane też zostały etaty cywilne. Na podstawie planów zatrudnienia zatwierdzonych przez Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Gdyni zatrudniono 19 osób na pełnych etatach oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Klub zatrudniał 6 trenerów stałych i 3 pracujących na godziny. Niezależnie od tego zatrudniono 2 instruktorów w pełnym wymiarze godzin i 10 w niepełnym. Na początku 1978 r. Dowódca MW podporządkował kierownikowi WKS „Flota” Ośrodek Szkolenia Sportowego Marynarki Wojennej. Odbywali w nim zasadniczą służbę wojskową młodzi ludzie, którzy przed powołaniem do wojska mieli do czynienia ze sportem wyczynowym i reprezentowali odpowiedni poziom sportowy.Istotna zmiana funkcjonowania i działalności Klubu dokonana została w 1986 roku w związku z uchwaleniem 3 lipca 1984 r. przez sejm ustawy o kulturze fizycznej. Zgodnie z tą ustawą i uchwałą Rady Ministrów z 23 stycznia 1985 r., która precyzowała zakres stosowania przepisów ustawy o kulturze fizycznej w jednostkach podległych Ministerstwu Obrony Narodowej, minister obrony narodowej wydał zarządzenie regulujące funkcjonowanie klubu sportowego w strukturze MON. Statut Klubu opracowano w oparciu o Ustawę z dn. 3 lipca 1984 r. o kulturze fizycznej oraz rozkaz Ministra Obrony Narodowej nr 89/MON z dn. 1 lipca 1985 r. Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia 12 września 1986 r. wpisano do rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. W myśl nowego statutu WKS „Flota” Gdynia zrzeszała żołnierzy będących w czynnej służbie wojskowej, pracowników zatrudnionych w jednostkach (instytucjach) wojskowych oraz członków ich rodzin. Ponadto, członkami Klubu mogły być inne osoby cywilne wyrażające chęć zrzeszenia. Działalność sportową Klub prowadził we współpracy z Dowództwem Marynarki Wojennej i dowódcami jednostek Marynarki Wojennej oraz innymi jednostkami i instytucjami wojskowymi. Rozwijał również współpracę z zakładami pracy, instytucjami i organizacjami zajmującymi się problematyką kultury fizycznej. Działalność Klubu, jego gospodarka materiałowo-finansowa podlegała kontroli organów Ministerstwa Obrony Narodowej i innych do tego uprawnionych w zakresie obowiązujących przepisów. Do 30 kwietnia 1989 r. ogółem, dwudziestodwuosobową grupę tworzącą statutowe władze klubowe stanowiło czternastu oficerów w służbie czynnej, sześciu oficerów rezerwy oraz dwie osoby cywilne. Rok 1995 to rok transformacji sportu w wojsku - od 01.01.1995 r. wszyscy żołnierze i pracownicy rozwiązanej jednostki wojskowej WKS „Flota” przechodzą w podpo-rządkowanie Komendantowi Wojskowego Ośrodka Szkolenia Sportowego MW, a od kwietnia również obiekty sportowe w Gdyni-Oksywiu. Dla Klubu, jako stowarzyszenia kultury fizycznej, oznacza to samodzielne decydowanie o kierunkach działania i własnym rozwoju. Potwierdza to Statut zatwierdzony na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym WKS „Flota” Gdynia w dn. 27 maja 1995 r. Kolejnym etapem reorganizacji sportu w wojsku jest decyzja Ministra Obrony Narodowej nr 155/MON z dn. 18.07.2001 r. o rozformowaniu do 31.12.2001 r. WOSS MW. Dla żołnierzy sportowców, trenerów, instruktorów oznaczało to zmianę miejsca służby (inne jednostki MW), ale dla większości zabrakło propozycji pozostania w służbie. Ta decyzja spowodowała ogromne trudności w funkcjonowaniu Klubu wynikające z wysokich kosztów osobowych przeznaczonych na wynagrodzenia szkoleniowców zwolnionych z WOSS MW a zatrudnionych w Klubie. Po kilkudziesięciu latach użytkowania pomieszczeń w budynku przy ul. Zygmunta Augusta w Gdyni siedziba Klubu zostaje przeniesiona w 2000 r. do obiektów sportowych przy ul. Śmidowicza 73 w Gdyni-Oksywiu. Końcowym etapem reorganizacji sportu w wojsku jest powołanie w 2002 r. Zespołu Sportowego Marynarki Wojennej, który miał w swoich zadaniach m.in.: ścisłą współpracę z WKS „Flota” Gdynia. Z tego skromnego potencjału, który pozostał po reformie Klub korzystał w oparciu o podpisane porozumienia z Akademią Marynarki Wojennej i Komendą Portu Wojennego Gdynia. Żołnierze, trenerzy i zawodnicy w służbie wojskowej w ramach wolnego czasu wspierali działalność poszczególnych sekcji sportowych. Mimo toczących się zmian potencjał organizacyjny Klubu był dostrzegany przez zagraniczne i krajowe władze sportowe. Wyraziło się to poprzez udzielenie zgody na organizację następujących imprez sportowych:

 • Mistrzostw Świata w Orientacji Podwodnej, Czarlino 1994 r.
 • Mistrzostw Świata w Biegu na Orientację, 1994 r.
 • Mistrzostw Płetwonurków w Pływaniu Długodystansowym 1997 r.
 • Mistrzostw Europy Juniorów w Biegu na Orientację 2002 r.
 • Mistrzostw Świata w Biegu na Orientację 2004 r.

oraz organizację kilkudziesięciu Mistrzostw Polski w dyscyplinach uprawianych w Klubie.

Działalność Klubu w latach 2006-2016

Zmiany w zarządzaniu Klubem

Transformacja sportu w wojsku przyniosła ze sobą nowe nieznane dotąd wyzwania dla Klubu, m. in.: utrzymanie trenerów i zawodników (seniorów), opłaty za korzystanie z wojskowych obiektów sportowych. Ostatnie dziesięciolecie to czas poszukiwań rozwiązań dla sprawnego zarządzania Klubem po rzeczywistości wojskowej. Delegaci na przeprowadzonym 07 stycznia 2006 r. Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów Wojskowego Klubu Sportowego „Flota” Gdynia podjęli decyzję o powołaniu dwunastoosobowej Rady Stowarzyszenia, trzyosobowego Zarządu Klubu. Pierwszym Prezesem Rady został kontradmirał Andrzej Rosiński a Dyrektorem Zarządu i Dyrektorem Klubu został Andrzej Stępień, który pełnił swoje obowiązki całą kadencję. Na Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Delegatów, które odbyło się 23.01.2010 r. wybrano ponownie na Prezesa Rady kmdr. Ryszarda Sawickiego (rezygnacja w listopadzie) a na Dyrektora Zarządu i Dyrektora Klubu Władysława Kuźniaka. Na wniosek ówczesnego Dyrektora Zarządu Klubu Rada Stowarzyszenia 16 czerwca 2011 r. dokooptowała do swojego składu admirała floty rez. Marka Brągoszewskiego i powierzyła mu pełnienie obowiązków Prezesa Rady. Po złożeniu rezygnacji z pełnionych funkcji przez Władysława Kuźniaka w dn. 03.04.2012 r., Zarząd Klubu zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów w kwietniu, i kolejne w maju. Delegaci dokonali oceny funkcjonowania Rady Stowarzyszenia i Zarządu Klubu. Projekt z powołaniem w 2006 r. Rady Stowarzyszenia trwał sześć lat i nie zdał egzaminu. Rozwiązanie Zarządów Sekcji w 2008 r. oraz wprowadzenie jednoosobowego kierowania sekcją (kierownik, manager) również nie sprawdziło się w praktyce. Wnioski były jednoznaczne - trzeba zlikwidować Radę Stowarzyszenia, przywrócić wieloosobowy Zarząd Klubu oraz trzyosobowy Zarząd Sekcji. Delegaci NWZD 26 czerwca 2012 r. jednogłośnie zaaprobowali wyżej wymienione propozycje zmian i wprowadzili odpowiednie zapisy w nowym Statucie Klubu, uwzględniając 7-9 osobowy skład Zarządu Klubu.

Powoływanie i rozwiązywanie sekcji sportowych

Ostatnia dekada działalności Klubu to okres powołania do życia następujących sekcji: rugby (2006 r.), tenisa ziemnego (2007 r.), szachów (2013 r.) i żeglarstwa (2013 r.). Przez kilkanaście miesięcy na przełomie lat 2005-2006 funkcjonowała w Klubie Sekcja Golfa z kierownikiem i trenerem Wacławem Laszkiewiczem. Uchwałą z dnia 24 marca 2009 r. Zarząd Klubu powołał Wojskowe Centrum Szkolenia Sportowego w czterech dyscyplinach olimpijskich:

 • strzelectwie - odpowiedzialna Jolata Samulewicz,
 • podnoszeniu ciężarów - odpowiedzialny Ryszard Rećko,
 • lekkiej atletyce - odpowiedzialny Zbigniew Rolbiecki,
 • kolarstwie - odpowiedzialny Dariusz Malecki.

Odpowiedzialnym za funkcjonowanie całości został Władysław Kuźniak.

Uruchomienie programu nastąpiło 01 kwietnia 2009 r. Na szkolenie 18 zawodników Klub otrzymał 115 tyś. zł. WCSS zostało wpisane do stałych programów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze znacznie większą kwotą na szkolenie, zmianie ulegają tylko dyscypliny olimpijskie. Aktualnie w WCSS szkoli się zawodników: judo, lekkiej atletyki, strzelectwa sportowego i żeglarstwa. Uchwałą Zarządu Klubu nr 20 i nr 21 z dnia 06.09.2013 r. utworzono filię Klubu w Kosakowie, która wspiera funkcjonowanie następujących sekcji sportowych: tenisa ziemnego, lekkiej atletyki, judo, podnoszenia ciężarów. Ostatnia dekada przynosi również konieczność likwidacji niektórych sekcji sportowych, wynikającą z przyczyn organizacyjno-finansowych. Długoletnią działalność w Klubie zakończyły następujące sekcje: płetwonurków (2008), biegu na orientację i radioorientacji sportowej (2010 r.), kolarska (2011), rugby (2012 r.). Decyzją Zarządu Klubu z dnia 06 września 2013 r. zakończono działalność filii WKS „Flota” Gdynia w Kościerzynie.